Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti BKT – SK s.r.o.

1. Všeobecné podmienky nájmu:

 • Podmienkou požičania našich dopravných prostriedkov je minimálny vek 22 rokov a nájomca musí byť držiteľom vodičského oprávnenia sk. B najmenej 3 roky.
 • Dopravný prostriedok sa prenajme len po predložení dvoch platných dokladov totožnosti. ( občianský preukaz, pas, vodičský preukaz)
 • Okrem nájomcu môžu riadiť vozidlo iba osoby uvedené v zmluve o nájme dopravného prostriedku, pričom tieto osoby musia spĺňať podmienky ako nájomca.
 • Naše vozidlá sú nefajčiarske, je prísne zakázané fajčiť vo vnútri vozidla. Pokiaľ nájomca počas užívania vozidla poruší túto podmienku, vyhradzuje si prenajímateľ právo na vyúčtovanie poplatku vo výške 500 €.
 • Zvieratá je možné prepravovať iba po súhlase prenajímateľa, za príplatok 100 Eur a to len na dobu nevyhnutnú k preprave.Vozidlo sa odovzdáva s plnou palivovou nádržou a nájomca je povinný vrátiť vozidlo s rovnakým stavom palivových hmôt s akým si dopravný prostriedok prevzal.
 • Predplatený denný limit najazdených km je 350km. Každý km nad limit je účtovaný 0,25 E/km.
 • Vozidlo sa predáva prvý deň prenájmu v čase medzi 8:00 – 10:00 a vracia sa posledný deň nájmu o 17:00, vždy po predchádzajúcom telefonickom dohovore s prenajímateľom. V prípade, že je to možné a po dohode s prenajímateľom je možné prevziať vozidlo aj deň pred vo večerných hodinách za príplatok 50 Eur. V prípade, že sa vozidlo vráti medzi 17:00 - 20:00 bude účtovaný poplatok vo výške 60 Eur.
 • V prípade neskoršieho vrátenia vozidla ako po 20:00, účtuje prenajímateľ zmluvnú pokutu 200 Eur za každých začatých 24 hodín.
 • Prenajímateľ vozidlo predáva po riadnom preskúšaní, čistý. S plnou palivovou nádržou, jednou plnou fľašou propán butánu ( v zimnom období propánu), plnou nádržou vody, prázdnou nádržou odpadovej vody a s prostriedkami na používanie chemického WC. Pri predávaní vozidla bude podpísaný preberací protokol s prehľadom všetkých položiek vybavenia vozidla.
 • Pred vrátením vozidla je nájomca povinný natankovať palivovú nádrž doplna, v prípade že nebude doplnená, poplatok 200 eur.  
 • Plynové fľaše a nádrž vody nájomca nedopĺňa.
 • Odpadová nádrž chemického WC musí byť vyprázdnená a vypláchnutá, v prípade nedodržania je sankcia 100 Eur. Sankcia za pretečenie chemického WC je 100 Eur.                                                                                V prípade nevypustenia odpadovej vody je sankcia 80 Eur.
 • Pri vrátení vozidla bude interiér karavanu vyčistení. V prípade, že vozidlo sa vráti so znečistením interiérom,prenajímateľ účtuje nájomcovi poplatok 150 Eur. V prípade hrubého znečistenia sedačiek je sankcia 60 Eur.
 • V prípade straty kľúča si účtuje prenajímateľ sankčnú pokutu 500 Eur., osvedčenia o registrácii vozidla, zelenej karty, servisnej knižky alebo ostatnej potrebnej dokumentácii účtuje prenajímateľ sankčnú pokutu 50 Eur.
 • V prípade odstúpenia od zmluvy účtujeme storno poplatky:                                                                                                                                                                                                                                              45 - 30 dní pred plánovaným nájmom vo výške 20 % z ceny prenájmu
  • 30 - 15 dní pred plánovaným prenájmom vo výške 30 % z ceny prenájmu 
  • 14 - 8 dní pred plánovaným nájmom vo výške 50 % z ceny prenájmu 
  • 7 - 1 dní pred plánovaným nájmom vo výške 100 % z ceny prenájmu

2. Vznik zmluvy o nájme dopravného prostriedku.

 1. Po vypísaní rezervačného formuláru na internetových stránkach bude nájomca telefonicky kontaktovaný. Po vyhotovení faktúry je nájomca povinný  do 2 dní od jej obdržania uhradiť 50% z celkovej sumy. Zvyšných 50% sa uhrádza 10 dní pred prebratím vozidla. Zmluva k nahliadnutiu je zaslaná nájomcovi po jeho písomnom vyžiadaní. Zmluva o nájme sa podpisuje priamo v deň preberania vozidla.  Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi dopravný prostriedok (ďalej len „vozidlo“) v prevádzke prenajímateľa určenej v zmluve a v čase určenom v zmluve. Odovzdanie a prevzatie vozidla potvrdia obe zmluvné strany podpisom zmluvy a odovzdávacieho protokolu. Nájomca je povinný platiť počas celej doby trvania nájmu dohodnuté nájomné, ktoré sa začína počítať odo dňa odovzdania vozidla nájomcovi (odo dňa podpisu zmluvy).
 2. Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi dopravný prostriedok (ďalej len „vozidlo“) v prevádzke prenajímateľa určenej v zmluve a v čase určenom v zmluve. Odovzdanie a prevzatie vozidla potvrdia obe zmluvné strany podpisom zmluvy a odovzdávacieho protokolu. Nájomca je povinný platiť počas celej doby trvania nájmu dohodnuté nájomné, ktoré sa začína počítať odo dňa odovzdania vozidla nájomcovi (odo dňa podpisu zmluvy).
 3. Predmetom nájmu je konkrétne určené vozidlo, ktoré je bližšie špecifikované v zmluve, ak sa zmluvné stany nedohodnú inak.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky pre prenájom vozidla spolu so zmluvou a odovzdávacím protokolom tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o nájme dopravného prostriedku.

3. Povinnosti prenajímateľa

Prenajímateľ sa zaväzuje:

 1. odovzdať nájomcovi vozidlo na dočasné užívanie v dobrom „riadnom“ technickom stave, vybavené príslušenstvom a dokladmi tak, ako to vyžadujú platné právne predpisy Slovenskej republiky,
 2. poistiť vozidlo v zmysle predpisov o povinnom zmluvnom poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, a uzatvoriť taktiež havarijnú poistku,
 3. vykonávať u prenajatého vozidla potrebné opravy a servisné prehliadky s výnimkou umývania povrchu vozidla,
 4. v prípade nutnosti vykonania opravy vozidla na ceste v tuzemsku poskytnúť telefonicky alebo inak informácie a odporúčania potrebné na zabezpečenie kvalitnej opravy v autorizovanom servise alebo k prevozu vozidla do vlastného autorizovaného servisu,
 5. vykonať všetky potrebné kroky k likvidácii všetkých nehôd a škôd (poistných udalostí).

4. Povinnosti a zodpovednosť nájomcu

Nájomca je povinný najmä:

 1. starať sa o to, aby na vozidle nevznikla škoda, dodržiavať inštrukcie výrobcu vozidla o prevádzke vozidla a inštrukcie o hustení pneumatík.
 2. hradiť náplne do ostrekovačov a PHM v priebehu nájmu. Používať výhradne druh PHM uvedených v zmluve a zakúpených iba prostredníctvom siete čerpacích staníc. Nájomca musí na vyžiadanie predložiť účtenku od čerpacej stanice kde PHM do prenajatého vozidla čerpal.
 3. používať vozidlo výhradne pre svoju potrebu. Prenechanie vozidla do ďalšieho nájmu alebo podnájmu, prevádzkovanie inej zárobkovej činnosti, používanie vozidla na tlačenie alebo ťahanie iných vozidiel, prívesov alebo iných predmetov nie je povolené. Nájomca nesmie prenechať užívanie vozidla inej osobe.
 4. zdržať sa vykonávania akýchkoľvek zmien na vozidle bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, v opačnom prípade je povinný pred ukončením dohodnutej doby nájmu uviesť vozidlo na svoje náklady do pôvodného stavu a zodpovedá za škodu tým spôsobenú.
 5. na žiadosť prenajímateľa pristaviť vozidlo kedykoľvek počas trvania nájomnej zmluvy za účelom kontroly, či sa vozidlo používa riadnym spôsobom.
 6. ohlásiť prenajímateľovi bezodkladne (najneskôr však do 24 hod. od zistenia škody) každú haváriu, príp. inú škodu na vozidle spôsobenú jeho prevádzkou. Škodu na prenajatom vozidle je nájomca povinný v každom prípade doložiť dokladom o hlásení škodovej udalosti príslušnému oddeleniu Policajného zboru SR, resp. inému príslušnému štátnemu orgánu. V prípade neskorého nahlásenia nehody nesie zodpovednosť za prípadné škody, napr. regresný nárok poisťovne uplatnený voči prenajímateľovi.
 7. v prípade vzniku poistnej udalosti v prípade úmyselného poškodenia alebo škody spôsobenej pod vplyvom alkoholu, liečiv alebo iných omamných látok nájomca zodpovedá za škodu v plnej výške.
 8. v prípade odcudzenia vozidla sa nájomca podieľa na vzniknutej škode spoluúčasťou vo výške 8 % z hodnoty vozidla, ktorú malo vozidlo v čase jeho odcudzenia. Výška spoluúčasti sa môže zmeniť v prípade zmeny príslušnej poistnej zmluvy, čo nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým.
 9. v prípade nutnosti vykonania opravy na ceste kdekoľvek, okamžite vyžiadať súhlas (s vykonaním takejto opravy a dohodnúť spôsob jej vykonania,) prenajímateľa a konzultovať s ním najskôr telefonicky alebo iným vhodným spôsobom zabezpečenie opravy,
 10. v tomto prípade sa zaväzuje uhradiť ušlý zisk za dobu od vzniku škodovej udalosti do ukončenia opravy a škodu, ktorá touto škodovou udalosťou vznikla. V prípade hrubého vlastného zavinenia, kedy poistná zmluva bude pokrývať náklady na náhradu škody iba čiastočne, uhradí rozdiel medzi nákladmi na opravu a výškou plnenia hradeného poisťovňou
 11. pri každom odstavení vozidla riadne ho uzamykať a neponechať v odstavenom vozidle cenné predmety, pričom za ich odcudzenie, eventuálne prípadné poškodenie vozidla pri pokuse o ich odcudzenie zodpovedá nájomca vozidla
 12. dbať o to, aby neprichádzalo k nadmernému opotrebovaniu, či znehodnoteniu časti vozidla, kontrolovať stav a teplotu chladiaceho média, stav oleja, pneumatík a ďalších častí vozidla, ktoré podliehajú bežnej kontrole pri prevádzke požičaného vozidla. Pri nedodržaní predpísanej údržby, pokiaľ má táto za následok poškodenie vozidla, zákazník je povinný požičovni uhradiť vzniknutú škodu aj náhradu ušlého požičného, ktoré môže prenajímateľ účtovať až do termínu odstránenia škody. Pri poškodení alebo znečistení vozidla nezodpovedajúcemu bežnému použitiu a prevádzke bude prenajímateľ požadovať náhradu nákladov spojených s opravou, resp. čistením.
 13. v prípade priestupku spôsobeného prevádzkou vozidla v dobe nájmu uhradiť pokuty,
 14. v prípade straty kľúčov a dokladov od vozidla, ich odovzdania tretej osobe, čí ponechaním kľúčov vo vozidle uhradí všetky vzniknuté škody
 15. nájomca je oprávnený použiť vozidlo na cestu do zahraničia, miesto oznámi prenajímateľovi,
 16. nájomca ďalej súhlasí s tým, že bude ochraňovať záujmy prenajímateľa a jeho poisťovne v prípade nehody, straty alebo poškodenia vozidla tým, že: a) si zistí mená a adresy zainteresovaných strán (účastníkov) a svedkov; b) neuzná svoju zodpovednosť ani vinu a nedá žiadnej zainteresovanej osobe alebo osobám peniaze; c) neopustí vozidlo bez toho, aby sa postaral o jeho primerané zabezpečenie a zaistenie; d) bude telefonicky informovať prenajímateľa a to aj v prípade menšej škody; a ďalej do 24 hodín vyplní hlásenie o incidente (nehode) pre Prenajímateľa; e) vždy bezodkladne upovedomí políciu aj v prípade nízkej škody, prípadne zranenej osoby; f) zabezpečí, že vždy keď bude vozidlo ponechané bez dozoru bude zamknuté. V prípade že tak nájomca neurobí, ručí za spôsobené škody v plnej výške bez ohľadu na zakúpené poistenie ako je vyznačené na opačnej strane tejto zmluvy Nájomca si je zároveň vedomý, že akékoľvek krytie podľa zakúpených poistení ako sú vyznačené na opačnej strane tejto zmluvy je podmienené krytím týchto rizík poistnou zmluvou Prenajímateľa s jeho poisťovňou. V prípade že spôsobené poškodenie nie je kryté poistnou zmluvou, je Nájomca v plnej miere zodpovedný za náhradu škody voči Prenajímateľovi bez ohľadu na zakúpené poistenia. Obe zmluvné strany sa dohodli že na vyčíslenie škody na vozidle je okrem skutočných nákladov možné použiť špecializovaný kalkulačný softvér, bežne používaný poisťovňami na vyčíslenie nákladov na opravy a táto kalkulácia v plnej miere nahrádza preukazovanie skutočných nákladov na opravu vozidla. B) Nájomca je zodpovedný: a) Od dňa prevzatia motorového vozidla zodpovedá nájomca za zničenie, stratu, odcudzenie, poškodenie motorového vozidla a za škodu, ktorá vznikla alebo vznikne prenajímateľovi alebo tretím osobám v dôsledku prevádzky motorového vozidla. b) Po dobu užívania motorového vozidla je nájomca povinný rešpektovať poistné podmienky poisťovne prenajímateľa, ihneď písomne oznámiť tak prenajímateľovi, ako aj príslušným inštitúciám vznik každej škody, vady alebo iných nedostatkov. V prípade vzniku škody na základe vyššie uvedených skutočností, je prenajímateľ oprávnený škodu vyfakturovať nájomcovi. V prípade zničenia, straty, odcudzenia alebo poškodenia motorového vozidla nie je prenajímateľ povinný motorové vozidlo nahradiť iným (náhradným) motorovým vozidlom. c) Rovnako zodpovedá nájomca za pokuty a sankcie, ktoré hradí on sám na vlastné náklady. V prípade vzniku poistnej udalosti bude výška škody, ktorú je nájomca povinný prenajímateľovi uhradiť, znížená o plnenie zo strany poisťovne a to len v tých prípadoch, ak poisťovňa poistnú udalosť zlikviduje v prospech prenajímateľa a zašle mu na jeho účet finančné prostriedky.
 17. Nevyhotovovanie náhradných kľúčov
 18. Za dodržiavanie a rešpektovanie Všeobecné obchodných podmienok na prenájom vozidiel prenajímateľa (ďalej len ,,podmienky,, ) s ktorými bol pred tejto Zmluvy oboznámený, prečítal si ich, súhlasí s nimi, v prípade potreby sa nachádzajú podmienky k nahliadnutiu v sídle prenajímateľa na jeho web stránke.

5. Nájomné a jeho splatnosť

 1. Nájomné dohodnuté v zmluve je stanovené dohodou.
 2. Výška dohodnutého nájomného vychádza z cenových podmienok platných v deň uzatvorenia zmluvy a z aktuálneho cenníka prenajímateľa. Pohonné hmoty hradí nájomca na vlastné náklady.
 3. Nájomné je nájomca povinný zaplatiť tak, že nájomné bude splatné 7 dní pred prevzatím vozidla.

6. Kaucia

 1. Zmluvné strany si dohodli zloženie kaucie nájomcom v hodnote 1000 Eur. Uvedenú kauciu je potrebné uhradiť na účet prenajímateľa najneskôr 2 pracovné dni pred prebratím AK. Kaucia bude vrátená nájomcovi späť na účet do 3 prac. dní po odovzdaní autokaravanu v takom stave, v akom ho nájomca prebral.
 2. Ak vznikne akýkoľvek záväzok nájomcu voči prenajímateľovi, alebo aj v prípade, ak sa nájomca dostane do omeškania s akýmkoľvek peniazmi oceniteľným plnením, je prenajímateľ oprávnený (nie povinný) uspokojiť svoju pohľadávku zo zloženej kaucie.
 3. Prenajímateľ je povinný kauciu, resp. zostatok tejto sumy po jej ponížení v dôsledku započítania, resp. v dôsledku úhrad záväzkov nájomcu voči prenajímateľovi vrátiť.

7. Skončenie nájmu

 1. Zmluva o nájme vozidla na dobu určitú zaniká uplynutím v zmluve dohodnutej doby nájmu
 2. Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy s okamžitou účinnosťou, ak zistí, že nájomca užíva vozidlo v rozpore so zmluvou alebo všeobecne platnými zásadami užívania vozidiel . Ďalej je prenajímateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak si nájomca nesplní oznamovaciu povinnosť vo vzťahu k prenajímateľovi alebo príslušnej inštitúcii v zmysle ustanovení tejto zmluvy.
 3. Po ukončení vzťahu založeného touto zmluvou je nájomca povinný ihneď vrátiť motorové vozidlo prenajímateľovi, ktorý vykoná jeho prehliadku a o odovzdaní bude zmluvnými stranami spísaný písomný protokol s uvedením vád a poškodení motorového vozidla. Ak tak nájomca neurobí, je prenajímateľ oprávnený na náklady nájomcu okamžite svojpomocne prevziať predmet nájmu za pomoci technických pomôcok do svojej prevádzky.
 4. Nájomca je povinný uhradiť škodu podľa rozsahu poškodenia uvedenej veci alebo nahradením poškodenej veci novou, približne rovnakej kvality a parametrov.
 5. Ku dňu ukončenia platnosti nájomnej zmluvy je nájomca povinný vrátiť vozidlo na miesto, odkiaľ ho prevzal a to o 17:00, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, že nájomca nevráti vozidlo po skončení doby prenájmu riadne a včas alebo si nevyžiada súhlas prenajímateľa s predĺžením doby nájmu, používa vozidlo bez právneho titulu. V tomto prípade je prenajímateľ oprávnený oznámiť orgánom činným v trestnom konaní neoprávnené užívanie vozidla nájomcom, pričom nájomca je povinný niesť náklady, resp. škody tým spôsobené.

8. Osobitné ustanovenia

 1. Vozidlá prenajímateľa sú monitorované monitorovacím systémom a nájomca svojim podpisom na zmluve s týmto súhlasí.
 2. Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia, aby prenajímateľ zhromažďoval, uchovával a spracoval nájomcom poskytnuté osobné údaje v zmysle ustanovení zákona o ochrane osobných údajov (zákon č. 122/2013 Z. z. v platnom znení ).
 3. V prípade, ak nájomca poruší ktorékoľvek z tu uvedených podmienok o dojednaní, môže mu prenajímateľ bez oznámenia odobrať vozidlo a za tým účelom môže vstúpiť do priestorov, kde sa vozidlo môže nachádzať, a vziať si ho, pričom nájomca bude zodpovedný za všetky konania, nároky, náklady a škody, ktoré by nasledovali po takomto odobratí a vzatí vozidla, alebo ktoré by z toho vyplynuli a Prenajímateľa za všetky takéto konania, nároky, náklady a škody odškodní.

9. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky vydáva spoločnosť BKT – SR s.r.o., so sídlom Sekule 226, 90880 Sekule v zmysle § 273 Obchodného zákonníka. Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy o prenájme dopravného prostriedku uzavretej medzi prenajímateľom a nájomcom. Odchylné ustanovenia v zmluve majú prednosť pred týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
 2. Nájomca súhlasí s uložením svojich osobných údajov do databázy prenajímateľa. Prenajímateľ sa zaväzuje, že tieto osobné dáta nájomcu neposkytne tretej osobe. Tieto Všeobecné obchodné podmienky prenájmu boli aktualizované a skontrolované 13.03.2019.
  V tomto dokumente zverejňujeme informácie o ochrane osobných údajov, účely použitia osobných údajov, informácie o spracovávaní osobných údajov a o ich ochrane a o právach zákazníkoch. Čo sú osobné údaje Sú to všetky informácie, ktoré jednoznačne identifikujú osobu. Teda údaje konkrétnej osoby alebo údaje, za pomoci ktorých možno osobu jednoznačne identifikovať. V spoločnosti BKT - SR s.r.o. sa za osobné údaje, ktoré sú potrebné ku zmluvám o prenájme považujú: - Meno a priezvisko, titul - Adresa - Rodné číslo - Číslo OP - Emailová adresa - Telefónne číslo - Číslo účtu. Tieto údaje chránia našu spoločnosť v prípade poistnej udalosti alebo iných nepredvídaných udalostí, neplnenia záväzkov zákazníka či pri odcudzení alebo spreneverení vozidla. Údaje nebudú prenášané mimo EÚ ani mimo hranice Slovenskej republiky, príp. krajiny v rámci EÚ, do ktorej dotknutý zákazník vycestoval. Spoločnosť BKT - SR s.r.o. si môže od zákazníka vyžiadať kópiu vodičského preukazu a to pre účely riešenia poistnej udalosti. Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov: - Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovávaním osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel - Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby * - Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná - Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby - Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo - Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh * V tomto prípade sa spracovávaním údajov rozumie zhromažďovanie údajov pre účely: - spracúvanie objednávok a vystavovanie faktúr a zmlúv o predaji a prenájme - zasielanie pošty a elektronickej pošty - vedenie účtovníctva - zasielanie reklamných ponúk - telefonická komunikácia so zákazníkom v prípade potreby doplnenia údajov do objednávky . Bez súhlasu o spracovaní osobných údajov nie je možné vytvoriť v našej spoločnosti objednávku a teda ani prenajať si vozidlo alebo uskutočniť akúkoľvek inú službu.
  Lehoty spracovávania údajov: Spracovávanie osobných údajov prebieha po dobu trvania zmluvného vzťahu. Údaje sú zároveň použité pre vedenie účtovníctva vo fakturačnom systéme. Tieto údaje zotrvávajú vo fakturačnom systéme minimálne po dobu odovzdania daňového priznania za predchádzajúci účtovný rok a maximálne po dobu, kým zákazník požiada o výmaz týchto údajov. Údaje môžu byť v systéme uložené aj po dobu, kým nie je faktúra uhradená, resp. kým má zákazník v spoločnosti nesplnené záväzky. Zákazník môže súhlasiť s archivovaním údajov pre budúce objednávky.
  Prístup k poskytnutým osobným údajom budú mať zamestnanci spoločnosti ktorí pracujú s účtovným programom a interným programom pre spracúvanie objednávok a osoba zodpovedná za vedenie účtovníctva. Zákazník má právo prístupu k svojim osobným údajom vedeným v spoločnosti BKT -SR sro. Naša spoločnosť na požiadanie zákazníka poskytne tomuto zákazníkovi všetky osobné údaje, ktoré o ňom má vedené. Právo na podanie sťažnosti môžete uplatniť v prípade, že máte pocit, že vaše údaje spracúvame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrade na ochranu osobných údajov na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava.
  Osobné údaje sú chránené pred zneužitím. Písomné dokumenty Objednávky, faktúry a zmluvy sú uchovávané v šanónoch v uzamknutej skrinke v kancelárii. Prístup do kancelárie majú zamestnanci firmy, ktorí sú uvedení v Prílohe 1. Elektronicky vytvorené faktúry sa nachádzajú vo fakturačnom systéme. Elektronické zmluvy sú uchovávané aj v PC zamestnanca, ktorý danú zmluvu vystavil. Takýto PC je chránený heslom a má k nemu prístup len daný zamestnanec. Prístup ku ním majú zamestnanci uvedení v Prílohe 1. Prístup ku ním má aj administrátor webstránky, ktorý nie je oprávnený s týmito údajmi pracovať, resp. ich ukladať, archivovať alebo šíriť rovnako ako žiadny iný zamestnanec.
  Legislatíva Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) Zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR Príloha 1 Zoznam zamestnancov s prístupom k osobným údajom je dostupný na požiadanie.

DOPLNKY A SLUŽBY ZDARMA:

 • kempingový nábytok a gril
 • jedálenská súprava a súprava na varenie
 • pripojovacie káble a nájazdové kliny
 • upratovacie potreby a hadice
 • zoznam kempov
 • dialničné známky SR,CZ
 • povinná výbava auta
 • náplne (plyn, chémia do WC, voda)
 • zaškolenie užívateľa
 • parkovanie vozidla nájomcu v našom objekte po dobu prenájmu
 • vrátenie bežne znečisteného vozidla